Historie‎ > ‎

Námětová cvičení

Zde v příspěvcích najdete naše námětová cvičení, která jsme od roku 1987 uskutečnily.

2002-Ukázka odborné přípravy

přidáno: 23. 5. 2012 4:49, autor: Martin Knitl

28 září se uskutečnila ukázka odborné přípravy, při příležitosti uzavření cyklistické stezky Brno-Wien. Podívat do Žabčic se přijeli cyklisté od Brna a Láá. Spolky v obci připravily program a jedním z bodů byla i ukázka práce hasičů. Předvedli jsme slanění dvou členů z budovy základní školy, ukázali jsme hašení požáru vysokotlakým hasicím zařízením. Ochranné oděvy jsme měli vypůjčené, protože náš sbor je zatím nevlastní. Zájemci si mohli prohlédnout vybavení požárního vozidla a na závěr byl předveden požární útok mladších žáků. Cyklistům jsme stručně povykládali historii našeho spolku. Ukončení této cyklistické akce bylo u jezírka na loukách, kde byli rybářské závody a připraveny stany s občerstvením pro cyklisty. Odtud měl pak starosta obce vyhlásit poplach a mělo být provedeno námětové cvičení v prostoru jezírka. Toto se však neuskutečnilo pro nepřízeň počasí. Cyklisté byly prokřehlí a občerstvovali se ve stanech. Bylo proto rozhodnuto cvičení odvolat. Celkově lze říci, že jsme obec reprezentovali dobře a že se na nás může obec při těchto příležitostech spolehnout.

2001- Námětové cvičení na sýpku v Žabčicích v ŠZP

přidáno: 23. 5. 2012 4:49, autor: Martin Knitl

Důvodem tohoto cvičení bylo vyzkoušet dopravu 800l vody do prostoru parku. Zde se na pravé straně nachází statková sýpka a na levé straně nově zbudovaná benzinová stanice. Při požáru některého z těchto objektů by bylo zapotřebí značného množství vody a to bylo podstatou tohoto cvičení. Voda byla dopravována od studny u kapličky. Hadicové vedení bylo dlouhé 300m.Hašení se provádělo dvěma C a jedním B proudem. Na dopravu vody byly použity dvě čerpadla PS12. Při odběru 800l vody po dobu 20min trvale zůstávalo ve studni nejméně 40cm vody a přetažena nebyla. Činnost jednotky při cvičení byla dobrá, hadice byly nataženy rychle a čerpadla pracovala bezchybně. Rovněž činnost strojníků odpovídala zadanému úkolu a dobré bylo i to, že jsme při cvičení již zaučovali nové strojníky z řad družstva mladých, kteří si počínali rovněž dobře. Při cvičení se nám opět osvědčily vysílačky a můžeme říci, že se s nimi naučila zacházet již většina členů.

2000- Námětové cvičení na vyproštění osoby uvízlé ve studni

přidáno: 23. 5. 2012 4:48, autor: Martin Knitl

Několik roků po sobě jsme dělali rozsáhlá cvičení a tak letos jsme chtěli provést něco menšího, formou školení, abychom se seznámili s postupem při zásahu, který není tak častý. Bylo rozhodnuto provést vyproštění osoby uvízlé ve studni. Tato studna se nacházela u starého hřbitova naproti dom,u č. 346(Pokorný). K vyproštění jsme použily nová záchranná lana. Vyzkoušeli jsme vhodné úvazky a ze studny vyzvedli jednoho z našich členů. Tento přežil vyproštění bez následků. Cvičení pak bylo zakončeno vyhodnocením. 

1999- Námětové cvičení na stodoly na loukách

přidáno: 23. 5. 2012 4:47, autor: Martin Knitl

Cvičení se uskutečnilo poslední srpnovou sobotu. Úkolem bylo provést dálkovou dopravu vody od studny u kapličky ke stodolám na loukách. Celková vzdálenost byla 350m. Dále jsme chtěli vyzkoušet novou hydrantovou síť. Voda byla dopravována přes dvě čerpadla a byli zaškoleni dva noví strojníci z řad naši mládeže. Dopravováno bylo 800l vody za minutu na 2 proudy C a jeden B. Na regulaci tlaku v hadicích byly po prvé použity vysílačky. Tyto se velice osvědčily i při řízení zásahu. Po skončení dopravy vody od studny jsme vyzkoušely požární hydrant u domu č.18(Pospíšil). Z hydrantu šla voda do čerpadla a odtud pak do hadic. K našemu překvapení však vydatnost nebyla velká a proudnice se nám začali ucpávat kamením, které je v hydrantové síti. Voda musela být proto několikrát zastavena. Je zřejmé, že při dalším použití hydrantu bude vhodné použít přetlakový ventil, aby nedošlo k poškození hadic. Celkově se však cvičení zdařilo. Technika pracovala bezchybně a vysílačky byly užitečným pomocníkem. Je však nutné, aby si jejich obsluhu osvojili všichni členové. 

1998- Námětové cvičení na školku

přidáno: 23. 5. 2012 4:43, autor: Martin Knitl

Školka je také jedním s objektů se zvýšeným požárním nebezpečím. Námětem byl požár na střeše, který vznikl při opravě střešní krytiny. Vodu jsme dopravovali od požární zbrojnice. U školky je sice zřízena požární studna, ale její vydatnost je dnes již velice malá. Na střech byli vytaženy dva proudy C a třetí měl v případě potřeby pracovat uvnitř školky. Uvnitř jsme samozřejmě nešplíchali. Po skončení cvičení se hasiči seznámili s rozmístněním hydrantů uvnitř školky. 

1997 - Námětové cvičení v Židlochovicích na požár v sokolovně

přidáno: 23. 5. 2012 4:42, autor: Martin Knitl

Bylo to již druhé cvičení v tomto roce. Byli jsme na něj přizváni Židlochovskými hasiči a měli jsme za úkol provést dálkovou dopravu vody od Svratky k sokolovně a zde doplňovat stojící cisterny. Čerpací místo bylo zřízeno mezi mostem a fotografem. Vzdálenost byla 150m a v cestě nám stála zeď, kterou jsme museli překonat. Požadovaný úkol jsme však splnili ani technika nás tentokrát nezklamala. Na závěr cvičení proběhlo vyhodnocení, kde jsme se podělili o zkušenosti s likvidací povodní, kterých se zúčastnil i náš sbor. 

1997- Námětové cvičení na Lidový dům

přidáno: 23. 5. 2012 4:41, autor: Martin Knitl

Lidový dům je rozlehlá stavba, která v případě shromáždění většího počtu osob splňuje podmínky budovy se zvýšeným požárním nebezpečím. Úkolem cvičení bylo dopravit vodu do prostoru předpokládaného požáru ve dvorním traktu. Voda byla dopravována od studny u kapličky jedním čerpadlem. Na hašení byli použity dva proudy C. Během cvičení nám na čerpadle praskla olejová vana. Čerpadlo bylo ihned vyměněno a v zásahu se mohlo pokračovat dále. Druhé čerpadlo pak již pracovalo bez poruchy. Hadice vydrželi a elektrocentrála s odsávačem také pracovala bez závady.

1996- Námětové cvičení na posklizňovou linku ve ŠZP

přidáno: 23. 5. 2012 4:40, autor: Martin Knitl

Cvičení bylo zaměřeno na uhašení požáru na posklizňové lince, která se nachází jako poslední objekt ve statku směrem na Židlochovice. Nejbližší zdroj požární vody je studna u kapličky. I když se to nezdá, je vzdálena 630m. Voda na tuto vzdálenost se dopravovala přes dvě čerpadla. Od vyhlášení poplachu po výstřik vody na proudnici uplynulo pouhých 20 minut. Když se nad tím zamyslíme, tak je to velice slušný výkon a družstvo bylo na konci dosti unaveno. 5 minut trvalo, než byl zapojen přívěs a jízda ke studni, 5minut stavba sacího řádu, 4minuty trvalo, než voda dotekla od studny až na proudnice. Na rozvinutí hadic tak již moc času nezbývalo. S tímto výsledkem tak můžeme být spokojeni. Tlak v hadicích byl řízen pomocí ručních signálů. Dále jsme u objektu odzkoušeli elektrocentrálu s odsavačem na odsávání zplodin hoření. Cvičení se zúčastnilo 18 hasičů a bylo dopravováno 600l vody za minutu po dobu 15 minut. Studna přetažena nebyla. Na takto rozsáhlé cvičení by byla vhodnější větší počet hasičů, protože zejména v závěru cvičení jsme ztratili operační hustotu. Dva zůstali u prvního stroje, 7 předávalo signály, 2 u druhého stroje a na konci nám již mnoho členů nezbylo. To se projevilo nejvíce ve chvíli, kdy jsme měli přeložit 200m vedení z jedné strany vozovky na druhou. Přesto jsme útok zdárně dokončili a s výsledkem jsme byli mi i zástupci statku spokojeni. 

1994 - Námětové cvičení na budovu nové základní školy

přidáno: 23. 5. 2012 4:39, autor: Martin Knitl

Na začátku 90 let byla v obci postavena nová základní škola, která byla projektovaná pro děti z Přísnotic , Žabčic a Unkovic. Po rozdělení obcí nebyla dostavěna podle plánu, protože děti z vedlejších obcí do Žabčic nedojížděli. Přesto však tato budova splňuje podmínky pro budovu se zvýšeným požárním nebezpečím. Cvičení se zúčastnil pouze sbor hasičů ze Žabčic. Voda byla čerpána ze studny u požární zbrojnice. Vzdálenost od studny k objektu je pouze 80m a tak hadice byly nataženy velice rychle. K hašení byly použity 3C proudy, z toho jeden byl vytažen na střechu a dva v přízemí budovy. Uvnitř objektu jsme nestříkali, abychom nepoškodili interiér budovy. Dodávka vody trvala 15 minut. Nácvik evakuace žáků prováděn nebyl, pouze bylo na konci cvičení provedeno vyhodnocení a vysvětlení, jakým způsobem by se evakuace prováděla. Dále jsme si prohlédli rozmístnění a počet hydrantů ve škole.

1993 - Námětové cvičení na novostavby u hřiště.

přidáno: 23. 5. 2012 4:36, autor: Martin Knitl

Tato část obce byla postavena na přelomu 70 a 80 let. Nebyla zde zřízena žádná požární studna a v případě většího požáru by se voda dopravovala od studny na ulici Přísnotická. Vydatnost tohoto zdroje nebyla známá a tak jsme se ho rozhodli při této příležitosti vyzkoušet. Dopravní vedení bylo nataženo od studny až k železničnímu mostu. Použito bylo jedno čerpadlo a jeden proud C. Tlak vody na konci byl dostatečný a na doplňování cisteren by stačil. Po odzkoušení jsme dopravní vedení zkrátili a zalili jsme fotbalistům hřiště, kde měli právě zasetý trávník. Při zalévání byly použity 2C proudy. Dopravováno bylo 400l vody za minutu. Při tomto průtoku stačila voda do studny přitékat. Přítok jednotlivých požárních studní se však v průběhu let mění a 400l je na hranici použitelnosti. Proto se do budoucna s touto studni nemůže příliš počítat. Řešením by byla výstavba studny na novostavbách, nebo hydrantová síť. Při cvičení vše probíhalo podle plánu a žádná technická závada se neobjevila. S výsledkem cvičení jsme mohli být spokojeni. 

1-10 of 15