Historie

Zde popisujeme největší požáry v naší obci a jejím okolí od roku 1857 jak je popisuje jedině Obecní kronika, která je psána od roku 1924

    R.1875 15.8. shořela stodola Václava Langa č. 45. Mnoho lidí přihlíželo požáru, ale nikdo nepomáhal hasiti! R . 1875 13.9. shořely stodoly Jana Soukala č. 21 a Vavřince Šafaříka č. 22. K tomuto požáru dostavil se hasičský sbor ze Židlochovic a ukázal občanů žabčickým, jak se mají při požáru chovat.

    R. 1891 29.9. v pravé poledne vypukl zde požár, při němž shořely 3 domy a sice č. 27, 28 a 86. Syn Fr. Čermáka, 10 letý chlapec, tento požár způsobil.

    Dne 1.7.1918 při hrozné bouři uhodil blesk do panských stájí ve dvoře a současně do domku č. 77 (Karla Minaříka), kteréž budovy úplně lehly popelem. Jako zázrakem stalo se, že sousední stavení Jana Novotného č. 54, které bylo kryto došky zůstalo požárem ušetřeno. Nadlidskému úsilí všech starých mužů, kteříž tehdy dosud byli doma, dále ženám i nedospělým dětem se to přece zdařilo. V létě 1919 shořela kolna u dvora neopatrností malých dětí.

    R. 1923 znovuzřízen zde „Sbor dobrovolných hasičů“. Byl sice ustaven už v r. 1914 a sice těsně před vypuknutím války, ta však veškerou činnost a vůbec uvedení v život úplně zastavila. Tehdy zvolen předsedou Drobílek František, rolník z č. 35 a velitelem tehdejší učitel Josef Janíček. Dnes je starostou rolník Rudolf Minařík z č. 17 a velitelem Jakub Šiller, obuvník. Stříkačka, která byla vysvěcena dne 7. Září 1924, při přečetně navštívené slavnosti za krásného počasí, stála 22.000,-- Kč. Ostatní výzbroj stála 8.062,-- Kč. Kmotrou stříkačky byla pí Jiřina Bartošová, choť ing. Emiliána Bartoše, šéfa technické kanceláře pro vodní stavby v Břeclavi, rodáka zdejšího.

    Dne 22.07.1925 vylétnuvší jiskrou z jedoucího vlaku, zapálen byl ječmen, ležící právě na hratích za dráhou na nivě Přísnotské a shořel na výměře 5 ha. Škoda byla odhadnuta na 150 q zrna a 200 q slámy. Hašení zúčastnily se sbory ze Žabčic a Přísnotic, zaměstnanci dvora a moc občanů.

    V říjnu 1932 odlétnuvší jiskrou z jedoucího vlaku zapálena byla kolna u domku č. 82 na dráze (u nadjezdu) a rodině Greiplově způsobena značná škoda. Shořela kolna i střecha nad chlévem, zásoby sena i slámy, vůz a různé věci. Požár zdolán přispěním sběhnuvšími občany a místním hasičským sborem.

    Při mlácení obilí (1933) u Mrkviců v č. 45 vypukl požár a shořel stoh slámy. Včasnému zakročení místních hasičů lze děkovati,že nerozšířil se požár na blízké hospodářské budovy.

    Ke konci 2. Světové války byly 17.04.1945 od rána Žabčice středem dělostřeleckého a leteckého bombardování sovětskou armádou. Za nejprudší palby zasaženo bylo 7 domů a sice: č. 7 Marie Gregorové, č. 51 Jana Kresy, č. 55 Karla Urbánka, č. 87 Bartoloměje Nečase, č. 207 Františka Karpíška, č. 219 Karla Hlaváčka a č. 263 Josefa Kubáta. Dále shořely 2 stodoly, a to: Frant. Flodrovi č. 32 a Rud. Kovaříkovi č. 79. Na hašení nebylo ani pomyšlení, neboť nebylo radno opustiti sklepy a kryty. Při odjišťování nevybuchlých min shořelo stavení Duchoňova č. 34 i se stájemi.

    Dne 29.9.1951 vypukl požár ve dvoře, shořel krov velkého vepřína. Bylo i několik prasat udušeno. Hašení požáru se zúčastnily hasičské sbory: místní, z Přísnotic, Unkovic, Hrušovan, Židlochovic, Rajhradu i z Brna.

    R. 1956 asi k podzimu. Školáci zabránili požáru. Od jiskry z vlaku vznítila se suchá tráva, oheň se šířil a ohrozil dřevěnou halu školního statku. Požár zpozorovaly děti a hned se ujaly hašení za pomoci dospělých. Za pomoc jim poděkoval předseda MNV Jan Hrabal. Děti projevily statečnost a pomohly zabránit velké škodě. V noci dne 22.10.1956 shořel za vsí velký stoh místního JZD. Příčina požáru nebyla zjištěna. Nápadným jevem jest, že před nedávném shořel stoh slámy unkovickému JZD (opět v noci). A v nedlouhé době ještě dva požáry v nedalekém okolí!!

    Dne 3.7.1958 dostavila se bouře s takovým lijákem, že kanály nestačily pojmout vodu. Při této bouři udeřil blesk do domku Marie Svobodové č. 133. Požár zdolali hasiči z Přísnotic, Unkovic, Židlochovic a zdejší.

    Dne 2.1.1953 shořela šopa v „Lese“ se zásobou slámy. Příčina neznámá.

Požár zděné stodoly šk. Statku postavené na parcele „Stodolová před dráhou“. Požár vznikl dne 10.9.1959 v 15 hod. Dle šetření členy VB bylo zjištěno, že požár založily dvě děti B.S. a O.K.. Mimo budovu byly zničeny 2 gumové transportéry, lis na víno, mlátička. Dále tam shořelo 6 a půl vagónu uhlí, sklizeň vojtěšky (nevymlácené) z 9 ha, sušáky na píci a klece na úly. Hodnota všech uvedených předmětů a zásob činila 202.953,-- Kč. Požár trval 2 dny a 2 noci. Hašení se zúčastnily sbory zdejší, z Přísnotic, Vranovic, Židlochovic a z Brna.

    3.4.1965 vyjeli naši požárníci k drůbežárně JZD. Nějaké děti tam zapálily trávu a oheň se šířil k objektu. Včasným zásahem dospělých byl požár utlumen, takže k žádné škodě nedošlo. V polovině záři hasili hořící stohy u Vranovic.

    8.7.1968 za velkého vedra zapálily jiskry z lokomotivy zralou pšenici šk. statku u žel. Zastávky a ječmen JZD za přejezdem. Obilí shořelo velmi rychle, praskot ohně byl slyšet daleko po vesnici a hustý dým se vznášel k nebi. Hašení se zúčastnili místní požárníci, zaměstnanci ŠS a jiní občané. Škoda byla značná: odhad u SŠ 20.000,-- Kčs a u JZD 1.500,-- Kčs.

    Při velké bouři dne 10.7.1972 uhodil blesk do novostavby K. Dofka. Pronikl hřebenem k trámu, který začal doutnat tak, až bylo vidět dým. Vše bylo rychle uhašeno, k žádné škodě nedošlo. Při další bouřce 25.7. uhodil blesk zase do prodejny potravin. Shořely zde motory, jiné škody nebylo.

    23.5.1973 zapálili dva nezletilí chlapci slámu na půdičce dvorního hospodářského stavení u Josefa Dofka ml. Pak začala hořet i střecha. Včasným zásahem židlochovických i místních požárníků byl oheň brzy uhašen. Škoda byla celkem nepatrná.

    17.10.1977 odpoledne vznikl u Valků (vedle hřbitova) požár kůlny, který způsobil 9 letý vnuk majitele domu. Ten zapálil starou matraci a požár se rozšířil. Uhasili jej požárníci ze Židlochovic. Škoda celkem asi 700,-- Kč.

    V noci z 9. Na 10.8.1978 se ve sklepě p. Jana Cea č. 342 vznítily brikety a počaly hořet. Rychlým zásahem požárníků ze Židlochovic i některých místních občanů byl oheň uhašen. 31.7. odpoledne hořel hnůj JZD za prvním nadjezdem dráhy, což včas uhasili židlochovičtí požárníci.

    10.06.1979 zasáhli místní požárníci 3x mimo obec, především při požáru sena JZD Blučina. 8.7. shořel stoh slámy nedaleko myslivecké chaty a byl založen malým dítětem.

    V r. 1983 byly zlikvidovány malé požáry způsobené dětmi (Dvořáková č. 107, Friedrich č. 413).

    V r. 1984 zasahovali požárníci během roku 3 x v obci (rod. Domek, statek, stoh) a 1x vyjeli k požáru rodinného domku v Přísnoticích. 14.12. odpoledne vznikl na půdě chléva u Kelblů č. 35 požár. Děti zapálily slámu, která více dýmila než hořela. Na místo přijely požární útvary z Pohořelic a Židlochovic. Škoda byla nepatrná.

    14.5.1985 shořela střecha nad dvorním stavením u p. Josefa Dofka č. 273. Požár způsobil dost škody a uhasili jej požárníci ze Židlochovic. 19.8. shořel menší stoh slámy nedaleko farmy Oulehla.

    V r. 1986 členové zdejší jednotky aktivně likvidovali požár Výrobny krmiv v Hrušovanech. 8.4. vypukl požár u dráhy v blízkosti strážního domku č. 82 při vypalování suché trávy. Při tom ohořelo asi 30 borovic, již pěkně vzrostlých, patřících MNV, který o ně pečuje. Škodu zavinil některý zaměstnanec ČSD ve výši více než 200,-- Kč. 9.5. hořelo u Hlaváčů č. 139 seno, škoda byla nízká. 17.11. zahořelo dříví ve sklepě u Mrkviců-Rubášů č. 368. Škoda nebyla veliká, požár uhasila jednotka ze Židlochovic.

    16.5.1988 zahořelo ve sklepě u Sedláčků č. 347 uhlí, jež s velkou obětavostí uhasili zdejší mladí požárníci.

    4.5.1989 zahořely ve sklepě u Nevědělů č. 187 brikety (60 q). Vynosili je a uhasili místní mladí požárníci.

    26.1.1990 navečer po 17. Hodině zburcoval náš občany signál „hoří“. Brzy se zjistilo, že hoří krovy na staré škole nad záchody. Mladí požárníci oheň uhasili a celou noc požářiště hlídali. Požár začal od komína vedoucího z kamen etážového topení, který byly umístěny v levém rohu předsíně WC. Ohořely dva trámy a stropní desky v rozloze 3 m2. 1.2. vznikl v bytě p. Fr. Čecha č. 57 vcelku nepatrný požár, pravděpodobně od televizoru nebo ledničky.Podřízené stránky (1): Námětová cvičení
Comments